Úvodní stránka    |    Kontakt    |    Obchodní podmínky
Vyhledávání
Přihlášení: Registrace
Úvodní stránka    |    Katalog    |    Košík    |    Vyhledávání

Košík

Nákup za: 0 Kč
Počet položek: 0
Počet kusů: 0
Prohlédnout košík
Úvodní strana > Obchodní podmínky

Obchodní podmínky internetového obchodu
www.ceske-hezke.cz

článek 1 - Základní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě provozovaném na doméně
www.ceske-hezke.cz (dále jen internetový obchod). Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva
a povinnosti prodávajícího a kupujícího (zákazník, spotřebitel – dále jen kupující) vzniklé na základě kupní smlouvy (dále jen kupní smlouva) uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu.

článek 2 - Bezpečnost a ochrana informací

Provozovatel internetového obchodu www.ceske-hezke.cz, zaručuje všem zákazníkům tohoto internetového obchodu ochranu jejich osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a zároveň se zavazuje, že osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně, s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkající se objednaného zboží (sdělení nutných údajů: jméno, telefon a dodací adresa přepravci).

článek 3 – Provozní doba

Objednávky internetového obchodu www.ceske-hezke.cz přijímáme 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

článek 4 - Ceny zboží

V internetovém obchodě www.ceske-hezke.cz jsou ceny vždy aktuální a platné pro objednání v tomto internetovém obchodě. Případné slevy se nesčítají. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Ceny nezahrnují náklady na dodání zboží. V případě zaslání do zahraničí, není součástí ceny clo ani další místní poplatky, které jsou nákladem kupujícího.

Prodávající není plátcem DPH.

článek 5 - Objednávání zboží

Kupující kupuje zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. V případě, že se jedná
o speciální zboží na objednávku nebo zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu předem potvrdí e-mailem nebo telefonicky cenu a pravděpodobný termín dodání. Tuto cenu je prodávající oprávněn měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu Kč (CZK) vůči zahraničním měnám. Pokud kupující s takovouto změnou nesouhlasí, objednávku nepotvrdí a tato není realizována.

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář internetového obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávaném zboží, způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží.

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká potvrzením obdržení objednávky prodávajícím kupujícímu. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem kupní smlouvu či obchodní podmínky porušily.

Skladové zboží bude při vytvoření objednávky rezervováno a neskladové objednáno, zboží bude rezervováno sedm dní (v případě bezhotovostní platby).

Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí.

Po odeslání objednávky obdrží kupující informační email o provedené objednávce.

čl.6 - Dodací lhůta

Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky. Zboží, které je skladem, je zpravidla odesíláno do dvou pracovních dnů po obdržení objednávky (u bezhotovostní platby po připsání kupní ceny na účet prodávajícího). U zboží, které není skladem, prodávající předem potvrdí kupujícímu emailem nebo telefonicky pravděpodobný termín dodání.

čl.7 - Způsob platby

Cenu zboží a náklady spojené s dodáním zboží může kupující uhradit prodávajícímu níže specifikovanými způsoby. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží:

 • platba v hotovosti při osobním převzetí zboží (osobní převzetí je možné pouze po předchozí telefonické dohodě), nelze platit platební ani kreditní kartou,
 • bezhotovostní platba předem na účet vedený u ČSOB, č. účtu 256047371/0300. Bankovní převod
  a připsání částky na účet prodávajícího může trvat 1 - 5 dnů. Po připsání celkové částky na účet prodávajícího, bude skladové zboží odesláno. Skladové zboží bude při vytvoření objednávky rezervováno a neskladové objednáno. Zboží bude rezervováno sedm dní. Nebude-li celková částka do této doby připsána na účet prodávajícího a nedomluví-li se kupující s prodávajícím jinak, bude objednávka po této době stornována bez předchozího upozornění. Kupující je povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby.
 • na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od kupujícího osoba pověřená přepravcem).

Zboží zůstává až do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

Fakturu vystaví a zašle prodávající kupujícímu společně se zbožím.

čl. 8 – Způsob dodání

Osobní odběr:

Objednané zboží je možné po předchozí telefonické dohodě vyzvednout osobně na adrese Poděbrady, Studentská 801. Po potvrzení objednávky bude zboží rezervováno sedm dní. Nedomluví-li se kupující s prodávajícím jinak, bude objednávka po této době stornována bez předchozího upozornění.

Zaslání prostřednictvím smluvního přepravce:

Zboží, které je skladem, bude odesláno kupujícímu zpravidla do dvou pracovních dnů po objednání zboží, v případě bezhotovostní úhrady, zpravidla následující pracovní den po připsání celkové částky na účet prodávajícího. O odeslání zásilky informuje prodávající kupujícího prostřednictvím e-mailu nebo SMS.

Reklamace přepravy zboží

Adresát je povinen překontrolovat a převzít zásilku pouze, není-li nijak poškozená.
Při zřejmých a na povrchu obalu zásilky znatelných poškození, popř. zjevných a uvnitř obalu poznatelných částečných ztrátách zásilky, tato poškození, případné ztráty, oznámí odesílateli. O rozsahu poškození nebo částečné ztrátě obsahu zásilky musí být adresátem ihned při převzetí sepsán zápis o škodě, a to na formuláři, který má kurýr přepravní společnosti vždy k dispozici.

Není-li poškození nebo částečná ztráta obsahu zásilky při jejím převzetí adresátem zjevná, musí adresát ihned, nejpozději do 24h od převzetí zásilky, toto poškození spolu s fotodokumentací nahlásit odesílateli. V žádném případě nesmí adresát s poškozenou zásilkou manipulovat a je taktéž povinen zachovat původní obal zásilky. Bez zachování původního balení zásilky nebude brán přepravcem na reklamaci zřetel!!! Poškozenou zásilku si přepravce u adresáta vyzvedne.

Za vady vzniklé přepravcem dodavatel neručí.

článek 9 - Odstoupení od smlouvy

Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží v případě, že zboží odebral jinak než osobně, bylo mu doručeno libovolným přepravcem. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je nutné splnit níže uvedené podmínky:

 • Odeslat e-mail na adresu zakaznicky.servis@ceske-hezke.cz se žádostí o jednostranné odstoupení od smlouvy ze dne… (číslo faktury) a se žádostí o vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo…
 • Zboží odesílané a doručené zpět na adresu prodávajícího, musí být v původním nepoškozeném obalu, musí být nepoškozené, kompletní. Zboží zaslané zpět prodávajícímu na dobírku - nebude převzato!!! Doporučujeme zboží pojistit. Veškeré náklady na zaslání zpět prodejci jsou náklady kupujícího. V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět. V případě, že byl přiložen ke zboží také dárkový předmět, musí být navrácen také tento dárkový předmět,
 • Ve lhůtě 10 dnů od vrácení zboží kupujícím je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zda-li vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno, či částečně spotřebováno.
 • V případě odstoupení od kupní smlouvy vrátí prodávající kupní cenu (bez nákladů vynaložených na dodání zboží) kupujícímu nejpozději do 7 dnů od končení lhůty na přezkoumání zboží, a to bezhotovostně na bankovní účet určený kupujícím.

Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje na dodávku zboží upraveného na přání kupujícího či na zboží objednané speciálně a výslovně na jeho přání, a které nebylo v době objednávky skladem a jiné zboží, u kterého použitím je spotřebována část jeho hodnoty a nelze jej vrátit do původního stavu před koupí.

 • V případě odstoupení od smlouvy mohou být kupujícím ze zahraničí účtovány náklady spojené s poštovným a vrácením uhrazené částky (vrácená částka může být ponížena o tyto vzniklé náklady).
 • Kupující dbá na to, aby obalový materiál zboží nebyl zároveň vnějším obalem zásilky, neboť velmi často dochází k znehodnocení tohoto obalového materiálu a náklady na znovuzabalení by byly kupujícímu vyúčtovány při vracení uhrazené částky.
 • Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, a to včetně původního obalu, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na úhradu škody jemu tím vzniklé, resp. nárok na úhradu nákladů vzniklých s uvedením zboží či jeho obalu do původního stavu. Takovýto nárok je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

čl. 10 - Záruka a reklamace

Tento reklamační řád obsahuje informace pro zákazníka (dále jen "kupující") při uplatňování reklamace zboží nakupovaného prostřednictvím internetového obchodu www.ceske-hezke.cz.

Kupující je povinen ve vlastním zájmu dodané zboží před převzetím důkladně prohlédnout a v případě shledání zjevných vad neprodleně informovat přepravce, který zboží doručil, nebo prodejce, který zboží prodal.

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 612 a násl. občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti kupní smlouvou požadované, prodávajícím nebo výrobcem popisované, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od kupní smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Záruční doba zboží činí 24 měsíců a počíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím a vztahuje se pouze na výrobní vady. Záruční doba se prodlužuje se o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. Je-li kupujícím podnikatel, může být záruční doba jiná, než 24 měsíců.

Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě opotřebení věci jejím obvyklým užíváním, nesprávným používáním, neodbornou manipulací a používáním v rozporu s návodem, poškození živly (např. voda, oheň či blesk apod.), nesprávným skladováním, poškození nadměrným zatěžováním, poškození zboží při přepravě.

Pro případ reklamace je kupující povinen uchovat originální doklad o nabytí reklamovaného zboží v internetovém obchodě prodávajícího.

O reklamaci informuje kupující prodávajícího nejprve e-mailem na adresu zakaznicky.servis@ceske-hezke.cz Do sdělení uvede, že se jedná o reklamaci, dále uvede č. faktury, popis reklamované vady (event. vadu zboží vyfotí). Do e-mailu uvede i své kontaktní údaje. Prodávající se k zaslanému sdělení nejpozději do 5 dnů vyjádří a kupujícímu doporučí další postup.

Pokud bude kupující zasílat reklamované zboží prodávajícímu poštou či přepravní společností, musí být na balíku zřetelně vyznačeno, že se jedná o zásilku „REKLAMACE“. Kupující zašle zásilku pojištěnou a jako doporučený obchodní balík na adresu uvedenou na stránce Kontakty. Zboží zaslané na dobírku, nebude prodávajícím převzato!!! Veškeré náklady na zaslání zpět prodejci jsou náklady kupujícího.

Do zásilky kupující přiloží seznam zboží, reklamační sdělení (podrobný popis závady), originální doklad o koupi zboží (daňový doklad, faktura) a reklamované zboží. Reklamované zboží je kupující povinen zaslat včetně kompletního příslušenství.

V případě oprávněné reklamace je zboží kupujícímu bezplatně opraveno. Pokud se jedná o neodstranitelnou závadu, je zboží vyměněno za nové. V případě výměny zboží začíná běžet nová záruční lhůta.

Lhůta pro vyřízení reklamace včetně odstranění vady je bez zbytečného odkladu 30 kalendářních dnů, pokud se kupující s prodávajícím nedohodnou jinak. Tato lhůta začíná běžet dnem přijetí reklamace. Jestliže nebude lhůta dodržena, má kupující právo na výměnu vadného zboží nebo na odstoupení od kupní smlouvy.

Pokud si kupující reklamovaný výrobek nevyzvedne do 30 dnů ode dne, kdy mu bylo vyřízení reklamace oznámeno, nejpozději však do 60 dnů od přijetí výrobku do reklamačního řízení, bude mu účtován poplatek za uskladnění ve výši 20,- Kč denně.

Pokud si kupující reklamovaný výrobek nevyzvedne do šesti měsíců ode dne,
kdy mu vyřízení reklamace bylo oznámeno, resp. do šesti měsíců od uplynutí 30 denní lhůty pro vyřízení reklamace, má prodávající právo reklamovaný výrobek prodat. S výtěžkem prodeje bude naloženo dle příslušných ustanovení občanského zákoníku (poplatek za uskladnění, náklady prodeje).

 
Powered by SuperEshop (v 3.0)