Úvodní stránka    |    Kontakt    |    Obchodní podmínky
Vyhledávání
Přihlášení: Registrace
Úvodní stránka    |    Katalog    |    Košík    |    Vyhledávání

Košík

Nákup za: 0 Kč
Počet položek: 0
Počet kusů: 0
Prohlédnout košík
Úvodní strana > Reklamační řád

Tento reklamační řád obsahuje informace pro zákazníka (dále jen "kupující") při uplatňování reklamace zboží nakupovaného prostřednictvím internetového obchodu www.ceske-hezke.cz.

Kupující je povinen ve vlastním zájmu dodané zboží před převzetím důkladně prohlédnout a v případě shledání zjevných vad neprodleně informovat přepravce, který zboží doručil, nebo prodejce, který zboží prodal.

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 612 a násl. občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti kupní smlouvou požadované, prodávajícím nebo výrobcem popisované, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od kupní smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Záruční doba zboží činí 24 měsíců a počíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím a vztahuje se pouze na výrobní vady. Záruční doba se prodlužuje se o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. Je-li kupujícím podnikatel, může být záruční doba jiná, než 24 měsíců.

Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě opotřebení věci jejím obvyklým užíváním, nesprávným používáním, neodbornou manipulací a používáním v rozporu s návodem, poškození živly (např. voda, oheň či blesk apod.), nesprávným skladováním, poškození nadměrným zatěžováním, poškození zboží při přepravě.

Pro případ reklamace je kupující povinen uchovat originální doklad o nabytí reklamovaného zboží v internetovém obchodě prodávajícího.

O reklamaci informuje kupující prodávajícího nejprve e-mailem na adresu zakaznicky.servis@ceske-hezke.cz Do sdělení uvede, že se jedná o reklamaci, dále uvede č. faktury, popis reklamované vady (event. vadu zboží vyfotí). Do e-mailu uvede i své kontaktní údaje. Prodávající se k zaslanému sdělení nejpozději do 5 dnů vyjádří a kupujícímu doporučí další postup.

Pokud bude kupující zasílat reklamované zboží prodávajícímu poštou či přepravní společností, musí být na balíku zřetelně vyznačeno, že se jedná o zásilku „REKLAMACE“. Kupující zašle zásilku pojištěnou a jako doporučený obchodní balík na adresu uvedenou na stránce Kontakty. Zboží zaslané na dobírku, nebude prodávajícím převzato!!! Veškeré náklady na zaslání zpět prodejci jsou náklady kupujícího.

Do zásilky kupující přiloží seznam zboží, reklamační sdělení (podrobný popis závady), originální doklad o koupi zboží (daňový doklad, faktura) a reklamované zboží. Reklamované zboží je kupující povinen zaslat včetně kompletního příslušenství.

V případě oprávněné reklamace je zboží kupujícímu bezplatně opraveno. Pokud se jedná o neodstranitelnou závadu, je zboží vyměněno za nové. V případě výměny zboží začíná běžet nová záruční lhůta.

Lhůta pro vyřízení reklamace včetně odstranění vady je bez zbytečného odkladu 30 kalendářních dnů, pokud se kupující s prodávajícím nedohodnou jinak. Tato lhůta začíná běžet dnem přijetí reklamace. Jestliže nebude lhůta dodržena, má kupující právo na výměnu vadného zboží nebo na odstoupení od kupní smlouvy.

Pokud si kupující reklamovaný výrobek nevyzvedne do 30 dnů ode dne, kdy mu bylo vyřízení reklamace oznámeno, nejpozději však do 60 dnů od přijetí výrobku do reklamačního řízení, bude mu účtován poplatek za uskladnění ve výši 20,- Kč denně.

Pokud si kupující reklamovaný výrobek nevyzvedne do šesti měsíců ode dne,
kdy mu vyřízení reklamace bylo oznámeno, resp. do šesti měsíců od uplynutí 30 denní lhůty pro vyřízení reklamace, má prodávající právo reklamovaný výrobek prodat. S výtěžkem prodeje bude naloženo dle příslušných ustanovení občanského zákoníku (poplatek za uskladnění, náklady prodeje).

 
Powered by SuperEshop (v 3.0)